Contact Us

Home > Contact Us > Contact Us

  

       Hubei Dongbei New Energy Co., Ltd


  Tel: +86 714 6273110                                                                  
  Fax: +86 714 5419559
  E-mail:
dbnewenergy@donper.com

       Zip: 435006

       Address: No.5 Wuhuang Road, Tieshan, Huangshi, Hubei , China.